Ga naar ...

» Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Total Office Concepts Eemland, gevestigd te Bunschoten Spakenburg, hierna te noemen: “TOC-Eemland” en alle door deze met opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten of ten behoeve van deze te verrichten handelingen. Afwijkingen van de onderhavige voorwaarden dienen voortgaand schriftelijk met de bevoegde vertegenwoordiger van TOC-Eemland overeen te worden gekomen.

  2. Vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling treedt daarvoor een zoveel mogelijk met de node bepaling overeenstemmende bepaling in de plaats.

 2. Offertes
  1. Al de aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door de opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden.

  2. Een aanvaarding van de aanbieding van TOC-Eemland, als gedoeld in artikel 2.1, welke afwijkt van de aanbieding geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die TOC-Eemland niet wenst. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.

  3. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en dergelijke vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen en een door partijen ondertekende overeenkomst of een door TOC-Eemland ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de wederpartij voor de door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen, blijven voorbehouden. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven de wederpartij geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

  4. De bij een aanbieding of bevestiging behorende bescheiden, zoals fotokopieën, tekeningen en stukken waarop maten en gewichten worden aangegeven, vormen slechts één geheel met de aanbieding of bevestiging en zijn als zodanig medebepalend voor de inhoud van de aanbieding of bevestiging, indien zulks in de aanbieding of bevestiging uitdrukkelijk is aangegeven.

  5. TOC-Eemland behoudt zich gedurende de leveringstermijn het recht om constructie – en vormveranderingen aan te brengen, voor zover daardoor de functie en de vorm niet wezenlijk worden veranderd.

  6. Alle in de onderhavige algemene voorwaarden genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij schriftelijk anders aangegeven.

  7. TOC-Eemland is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

  8. Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij TOC-Eemland geldende normale uren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren, wordt van te voren een tarief afgesproken. Bij het inhuizen van meubilair zullen de daartoe benodigde liften en andere voor het inhuizen noodzakelijke zaken aanwezig dienen te zijn. Bij gebreke van het aanwezig zijn van voornoemde zaken ten behoeve van de inhuizing zullen de kosten voor het huren van deze zaken, alsmede van (verticaal) transport ervan worden doorberekend.

  9. Indien een opdracht door meerdere partijen wordt verleend, is elk van de partijen voor zich hoofdelijk gebonden.

 3. Prijzen en prijsverhoging
  1. De prijzen gelden af magazijn van TOC-Eemland, inclusief verpakking en vracht. Voor montage van de te leveren zaken is TOC-Eemland gerechtigd kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Voor archiefstellingen en brandkasten worden vracht en montage afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij schriftelijk voorafgaand anders is overeengekomen. Voor bestellingen van minder dan € 600,- bruto cataloguswaarde exclusief omzetbelasting, zal TOC-Eemland de werkelijke verzendkosten, dan wel een vaste opslag voor verzendkosten aan de wederpartij in rekening brengen.

  2. Verpakkingen worden door TOC-Eemland niet teruggenomen. Pallets blijven eigendom van TOC-Eemland en worden derhalve wel teruggenomen.

  3. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door TOC-Eemland. Bij gebreke daarvan wordt de datum van feitelijke uitvoering door TOC-Eemland als datum van totstandkoming van de overeenkomst beschouwd, voor zover er geen overeenstemming bestaat over een eerdere mondelinge overeenstemming.

  4. Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in de periode één van de kostprijsfactoren (zoals onder meer verhoging van belasting, extreme leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten) van TOC-Eemland dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor de laatstgenoemde meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is TOC-Eemland gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen. De wederpartij zal door TOC-Eemland hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.

 4. Overmacht
  1. Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van TOC-Eemland welke van dien aard zijn dat nalevering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van TOC-Eemland kan worden gevergd, geven deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

  2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele en gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst was te voorzien, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storing in de levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van TOC-Eemland als bij derden van wie TOC-Eemland de benodigde materialen, grondstoffen of halffabricaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van TOC-Eemland ontstaan.

  3. Alleen wanneer sprake is van een overeenkomst met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder overmacht verstaan de situatie waarbij de tekortkoming van de kant van TOC-Eemland niet aan haar kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan diens schuld, nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van TOC-Eemland komt.

  4. In afwijking van het bepaalde omtrent leveringstermijnen kan de wederpartij TOC-Eemland een uiterste termijn van vier weken stellen. Indien TOC-Eemland alsdan kenbaar maakt af te zien van het leveren van de (complete) prestatie is wederpartij een vergoeding naar rato verschuldigd voor datgene wat de wederpartij reeds door TOC-Eemland heeft laten uitvoeren en/of is uitgevoerd.

 5. Afroeporders
  1. Indien tussen TOC-Eemland en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan de laatstgenoemde in rekening gebracht worden. Onverminderd het recht van TOC-Eemland om integrale schadevergoeding te vorderen, zal de wederpartij, bij niet tijdige afname, 10% van de gefactureerde bedragen aan TOC-Eemland dienen te voldoen.

 6. Annuleringen
  1. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van TOC-Eemland kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van de geleverde zaken.

  2. Indien op grond van lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan TOC-Eemland verschuldigd alle redelijke werkelijk gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst.

 7. Levering
  1. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de wederpartij, behoudens de overschrijding van een uitdrukkelijk overeengekomen uiterste termijn, terzake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst, tenzij het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in dat geval dient TOC-Eemland eerst in gebreke te worden gesteld.

  2. Indien evenwel de overschrijding van de overeengekomen termijn zodanig is, dat de wederpartij niet zijnde een natuurlijk persoon (die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) daardoor nadeel lijdt, is deze gerechtigd TOC-Eemland schriftelijk een uiterste termijn van minimaal 14 dagen te stellen. TOC-Eemland is als dan gerechtigd – zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding – af te zien van het leveren van de overeengekomen prestatie. – zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding – Zij is gehouden dat dan spoedig mee te delen aan de wederpartij. In geval van overmacht aan de zijde van TOC-Eemland geldt het bepaalde in artikel 4.4.

  3. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstip:
   a. de dag van totstandkoming van de opdracht;
   b. de dag van ontvangst door TOC-Eemland van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
   c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
   d. de dag van ontvangst door TOC-Eemland van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

  4. TOC-Eemland is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang de wederpartij jegens TOC-Eemland niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de wederpartij zijn verplichting alsnog is nagekomen, tenzij TOC-Eemland inmiddels gebruik heeft gemaakt van het recht op ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht van TOC-Eemland op schadevergoeding onverlet.

  5. Een door de wederpartij na het verstrijken van de opdracht alsnog verlangde wijziging in de uitvoering daarvan, moet door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan TOC-Eemland ter kennis zijn gebracht. Wordt deze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijziging voor rekening van de wederpartij. Indien en voor zover de gevraagde wijziging hogere kosten veroorzaakt, dan waarop bij de prijsopgave/opdracht is gerekend, zijn deze voor rekening van de wederpartij.

 8. Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

  1. Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal facturering als volgt geschieden:
   a. bij opdrachten tot € 2.500,- exclusief BTW: bij verzending van producten en geleverde diensten;
   b. bij opdrachten vanaf € 2.500,- of meer exclusief BTW:
   – 30% te voldoen binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging;
   – 60% te voldoen binnen 8 dagen voor feitelijke aflevering;
   – 10% te voldoen binnen 8 dagen na oplevering.

  3. Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichtingen na te komen, dan is zij jegens TOC-Eemland rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2% over het nog openstaande factuurbedrag of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Tevens wordt de wederpartij jegens TOC-Eemland alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten – met een minimum van € 65,- worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

  4. In ieder geval is TOC-Eemland terzake van zaken die zij van de wederpartij onder zich heeft, gerechtigd, totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

 9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

  1. De door TOC-Eemland geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de wederpartij de geleverde zaken aan TOC-Eemland volledig betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot betaling van schadevergoeding is nagekomen.

  2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van TOC-Eemland rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitvoering van de wederpartij door laatstgenoemde worden doorverkocht.

  3. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens TOC-Eemland niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is TOC-Eemland gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen.

  4. De wederpartij is verplicht melding te maken van beslagen, bedrijfsstillegging, surseance of faillissement alsmede het bekend zijn met de aanvragen daarvan en alle overige bedrijfsomstandigheden die het verhaal van TOC-Eemland op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen aantasten. Voornoemde zaken dienen te worden aangemerkt als een gegronde vrees dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal kunnen voldoen.

  5. De wederpartij dient TOC-Eemland volledige medewerking te verlenen bij het terughalen van de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, bij gebreke waarvan eerstgenoemde jegens TOC-Eemland een boete verbeurt van 10% van het door haar verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij jegens TOC-Eemland in gebreke blijft.

  6. De wederpartij verplicht zich jegens TOC-Eemland om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van TOC-Eemland rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond TOC-Eemland hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van TOC-Eemland.

  7. De wederpartij verplicht zich jegens TOC-Eemland om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die TOC-Eemland ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

 10. Risico en verzending
  1. TOC-Eemland verzendt de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Dit geldt ook bij franco leveringen. Het risico gaat over op de wederpartij zodra de zaken het bedrijf of de verzendplaats van TOC-Eemland verlaten hebben. Indien de te leveren zaken verzend gereed staan en de feitelijke verzending of afname vertraagd wordt buiten de schuld van TOC-Eemland dan gaat het risico over op de wederpartij zodra aan laatstgenoemde gemeld is dat de goederen verzend gereed staan. Leveranties geschieden door TOC-Eemland rechtstreeks vanaf de fabriek. Als aflevering bij de wederpartij om redenen die geheel in haar risicosfeer liggen (inclusief overmacht) niet mogelijk is, heeft TOC-Eemland het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij elders op te slaan.

  2. TOC-Eemland beslist over de wijze en het middel van verzending, zonder dat daar enige verplichting c.q. aansprakelijkheid voor haar uit voortvloeit.

 11. Verplichting van de wederpartij bij aflevering / Reclames

  1. Alle reclamaties dienen, op straffe van verval van rechten, binnen 5 werkdagen na aflevering der zaken, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekend schrijven te geschieden.

  2. Een beroep van de wederpartij op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens TOC-Eemland geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.

  3. Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens TOC-Eemland niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 5 werkdagen na aflevering c.q. montage aan TOC-Eemland is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd.

  4. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient door de wederpartij geleverd te worden.

  5. Het is wederpartij niet toegestaan enig door hem aan TOC-Eemland verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke door de wederpartij aan TOC-Eemland verschuldigd mochten zijn.

  6. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

  7. De wederpartij is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enig andere met TOC-Eemland gesloten overeenkomst, behoudens voor zover het natuurlijke personen betreft die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  8. Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft zij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval zij tijdig beeft gereclameerd.

  9. Afwijkingen m.b.t. de kleur en structuur van producten en/of onderdelen, welke vervaardigd van natuurlijke grondstoffen zoals stof, linoleum, leder, hout en houtfineer e.d. kunnen niet gereclameerd worden. Producten vervaardigd met deze grondstoffen zijn sterk afhankelijk van de natuur en de verwerking in het productieproces, waardoor afwijkingen kunnen ontstaan in het eindproduct.

  10. Constructieveranderingen aan voorgestelde producten, welke in samenhang met technische verbeteringen noodzakelijk zijn, geven geen reden tot reclamatie tenzij de verandering afbreuk doet aan het product en niet meer als handelswaar verkoopbaar is.

 12. Garantie
  1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat TOC-Eemland in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, in geval van technische constructies gedurende een termijn van een jaar na levering en in geval van stoffen gedurende een termijn van een half jaar na levering, alles met uitsluiting van zichtbare gebreken.

  2. Geringe kleur- en structuurafwijkingen bij houtproducten kunnen, gelet op de aard van het product en het productieproces, niet aan TOC-Eemland worden tegengeworpen. Hetzelfde geldt bij kunststoffen, textiel en leer.

  3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
   a. de niet-inachtneming door wederpartij van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
   b. normale slijtage;
   c. montage/ installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de wederpartij;
   d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
   e. in overleg met de wederpartij aangewende gebruikte materialen resp. zaken;
   f. materialen of zaken, die door de wederpartij aan TOC-Eemland ter bewerking zijn gesteld;
   g. materialen of zaken, werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en zaken;
   h. door de wederpartij van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de wederpartij heeft verstrekt.

  4. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met TOC-Eemland gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is TOC-Eemland met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van TOC-Eemland tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt iedere aanspraak uit hoofde van garantie.

  5. Indien TOC-Eemland ter voldoening van haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.

 13. Aansprakelijkheid voor geleverde zaken, verrichte diensten en verstrekte adviezen

  1. TOC-Eemland is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade welke voor de wederpartij uit een met TOC-Eemland gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De wederpartij vrijwaart TOC-Eemland te dezer zake tegen aanspraken van derden.

  2. TOC-Eemland is – onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde – enkel aansprakelijk voor niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming alsmede iedere overige aansprakelijkheidsstelling zijdens de wederpartij in geval van opzet en/of grove schuld zijdens ondergeschikten van TOC-Eemland en/of opzet of schuld van bestuurders van TOC-Eemland. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt vorenstaande indien de nalatigheid aan TOC-Eemland is toe te rekenen.

  3. De aansprakelijkheid van TOC-Eemland is beperkt tot vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of een evenredig gedeelte daarvan, zulks naar keuze van TOC-Eemland.

  4. TOC-Eemland is nimmer aansprakelijk voor meer dan het bedrag overeenkomend met 100% van het (deel)factuurbedrag. Indien TOC-Eemland niet een haar (deel)leverings- c.q. (deel)montageverplichting voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de hoofdsom van 100% van bet (deel)factuurbedrag dat zou resulteren indien er wel (deel)levering en (deel)factuur zou zijn verzonden.

 14. Proefopstellingen
  1. Indien de wederpartij dit wenst, kan in overleg met TOC-Eemland een proefopstelling worden geplaatst van de producten in standaarduitvoering. Dit uitgaande van de actueel geldende prijslijsten, met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan 7.500 euro exclusief omzetbelasting, alsmede relevante accessoires. Deze proefopstelling wordt geplaatst in een door de wederpartij ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de wederpartij belangstelling bestaat, te testen.

  2. Als tegemoetkoming in de kosten voor de betreffende proefopstelling zal TOC-Eemland, onmiddellijk nadat deze proefopstelling is geplaatst, 50% van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten en de transportkosten, vermeerderd met omzetbelasting, aan de wederpartij in rekening brengen. Eventuele montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de proefopstelling, mits schriftelijk anders overeengekomen.

  3. Normaliter dient binnen 7 werkdagen de proefopstelling weer te worden aangeboden voor terugname tenzij hierover door beide partijen een andere termijn is overeengekomen.

  4. Indien alle producten van de proefopstelling, alsmede relevante accessoires, in goede orde zonder enige schade door de wederpartij aan TOC-Eemland retour worden aangeboden, zal TOC-Eemland onmiddellijk na retourname de 50% van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten, vermeerderd met omzetbelasting, aan de wederpartij crediteren.

   Indien echter bij retourname door TOC-Eemland schade is geconstateerd, zal TOC-Eemland deze schade op de wederpartij verhalen en zullen de door TOC-Eemland te maken kosten voor herstel en/of vervanging van zowel onderdelen als volledige producten in rekening worden gebracht bij de wederpartij en aldus in mindering worden gebracht op de creditnota.

 15. Intellectueel eigendom TOC-Eemland en derden

  1. De wederpartij verklaart dat het (interieur)concept en/of bijbehorend voorstel/de offerte, aangeleverd door TOC-Eemland inclusief de uitgewerkte tekeningen, moodboards zowel digitaal als in hard-copy, vertrouwelijk zijn en vallen onder het recht van intellectueel eigendom en deze mogen op géén enkele manier worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van TOC-Eemland. Bij overtreding hiervan is TOC-Eemland gerechtigd om 20% van het offertebedrag in rekening te brengen met een minimum van 1.000,- euro.

  2. De wederpartij zal het (interieur)concept en/of bijbehorend voorstel/de offerte die door TOC-Eemland aan haar verstrekt zijn, geheimhouden en garandeert dezelfde geheimhoudingsplicht ten aanzien van haar personeel, alsmede van alle personen, bedrijven, agenten en adviseurs die zich op haar verzoek met de offerte zullen bezighouden. De wederpartij zal alle informatie slechts gebruiken om te onderzoeken en te evalueren en op basis daarvan te bepalen of met TOC-Eemland een vervolgtraject wordt ingezet.

  3. Indien de wederpartij op basis van het (interieur)concept en/of bijbehorend voorstel/de offerte besluit niet met TOC-Eemland verder te willen gaan, zal zij alle bij haar nog aanwezige materialen die betrekking hebben op zowel de offerte als het (interieur)concept, aan TOC-Eemland retourneren.

   Voorts zal de wederpartij op geen enkele wijze betrokken zijn bij de uitwerking van het genoemde in het voorstel of een daarop gelijkend project door derden en zal zij de onder artikel 15.2 genoemde geheimhouding in acht houden.

  4. De wederpartij vrijwaart TOC-Eemland tegen iedere actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht dan wel intellectueel eigendom, terzake van de door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdrachten.

  5. TOC-Eemland neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom van een derde. Indien desondanks aan TOC-Eemland een verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal zij, onverminderd de in het vorige artikel bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen of zorgdragen dat de wederpartij het geleverde of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles mits de wederpartij TOC-Eemland tijdig in staat stelt om voor haar belangen ten opzichte van degenen die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

 16. Bevoegde rechter
  1. Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welk naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdves-tigingsplaats van TOC-Eemland.

  2. Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in bet eerste lid van dit artikel aangewezen rechter heeft de wederpartij het recht om binnen één maand nadat zij door of namens TOC-Eemland op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar hoofdvestigingsplaats zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.

  3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, is TOC-Eemland bevoegd de in het eerste lid van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar normale regelen van competentie bevoegde rechter.

 17. Toepasselijk recht
  1. Op elke overeenkomst tussen TOC-Eemland en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

   Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd onder nummer 58915087 bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland, vestiging Amersfoort.

Open chat
Heeft u vragen?
Powered by
zwolle webdesign